Stockholmsmässans dataskyddspolicy

På Stockholmsmässan värnar vi om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Stockholmsmässan behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Stockholmsmässan AB, organisationsnummer 556272-4491, med adress Mässvägen 1, 125 80 Stockholm.

(För information om behandling av personuppgifter för dig som arbetar på Stockholmsmässan hänvisar vi istället till Stockholmsmässans dataskyddspolicy för anställda respektive konsulter.)

Vilka personuppgifter behandlar Stockholmsmässan?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. I tabellen nedan har vi beskrivit de vanligaste kategorierna av personuppgifter vi behandlar. Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig, från våra samarbetspartners och leverantörer eller från allmänt tillgängliga register. Insamlingen kan även ske via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker någon av våra webbplatser eller använder en mobilapplikation.

Stockholmsmässan samlar inte in personuppgifter från barn. För att köpa biljetter till våra arrangemang måste du ha fyllt 13 år. Är du mellan 13 och 18 år måste du ha tillstånd från din vårdnadshavare för att köpa biljetterna.

I vissa fall samlar vi in personuppgifter från dig men där uppgifterna gäller andra personer än du själv. Om du till exempel köper biljett till ett arrangemang kan du i vissa fall köpa namngivna biljetter till fler personer, eller anmäla flera personer till aktiviteter under arrangemanget. Om du är utställare kan du på liknande sätt registrera vilka personer som ska arbeta i din monter, eller anmäla flera kontaktpersoner i din organisation. I dessa fall förutsätter vi att du som förser oss med andras personuppgifter har dessa personers samtycke eller har något annat giltigt skäl till att göra detta. Vi kommer att informera berörda personer om vår personuppgiftsbehandling vid vår första kontakt med dem.

Din roll

Exempel på personuppgifter vi behandlar

Publik besökare på arrangemang öppna för allmänheten

Namn, kontaktuppgifter, köp- och besökshistorik

Fackbesökare på arrangemang ej öppna för allmänheten

Namn, befattning, kön, företag/organisation, kontaktuppgifter, intresseområden, köp- och besökshistorik

Deltagare i tävlingar och undersökningar, prenumeranter på nyhetsbrev

Namn, kontaktuppgifter

Utställare

Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, köphistorik, dialoghistorik

Arrangör

Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, köphistorik, dialoghistorik

Monterbyggare

Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, köphistorik, dialoghistorik

Samarbetspartner

Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, dialoghistorik

Leverantör

Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik

Journalist/Mediarepresentant

Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, besökshistorik


Utöver exemplen ovan kan vi komma att samla in information om IP-adresser och vad du använder för slags enhet, till exempel när du besöker någon av våra webbplatser. Stockholmsmässans webbplatser använder även så kallade cookies när du besöker våra webbplatser. Du läsa om hur Stockholmsmässan använder cookies i vår cookiepolicy.

Dina personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar som är nödvändiga för att flera av våra digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel gälla loggar över informationsåtkomst, in- och utgående e-mail eller telefonsamtal.

Det förekommer också att vi dokumenterar Stockholmsmässans arrangemang med foto, video- eller ljudinspelningar, och dessa kan i vissa fall utgöra personuppgifter.

Observera att Stockholmsmässan inte samlar in någon information om kontokortsbetalningar. All betalningsinformation hanteras av tredjepartsleverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen.

Stockholmsmässan har trygghetskameror placerade runtom vår anläggning, som spelar in rörliga bilder från området närmast anläggningen. Detta gör vi för att snabbt kunna göra en insats vid en incident och därmed minska risken för personskador vid till exempel brand, utrymning eller brottslig handling. Det kan handla om att hindra obehöriga från att vistas vid anläggningen, eller att förebygga och/eller utreda allvarliga händelser som utgör ett hot mot person eller egendom. Bilderna sparas i högst sju dygn, om vi inte behöver lämna ut dem till rättsväsendet som bevismaterial vid brottsutredningar. Om någon begär registerutdrag från Stockholmsmässan så lämnar vi aldrig ut personuppgifter som består av rörliga bilder eller stillbilder från trygghetskamerorna.


Rättslig grund och ändamål för behandlingen

Stockholmsmässan behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

  • Hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med besökare, utställare och arrangörer
  • Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
  • Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner och samhällsaktör
  • Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out.

Varje behandling av personuppgifter som Stockholmsmässan kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse
Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen. Rörliga bilder från trygghetskamerorna kan behandlas med rättslig förpliktelse som grund, till exempel om bilderna behövs i en polisutredning.

Fullgörande av avtal
Exempel: Om du köper biljett online till ett av Stockholmsmässans arrangemang så måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna skicka biljetten. Om du är utställare vid ett arrangemang måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna leverera beställda tjänster och för att fakturera det du har beställt.

Berättigat intresse
Exempel: Om du är yrkesverksam i en viss bransch, och Stockholmsmässan har ett arrangemang inom denna bransch, så kan vi eller våra samarbetspartners komma att kontakta dig för att marknadsföra arrangemanget eller andra liknande produkter som kan vara av intresse för dig. Detta då vi anser att vårt eller våra samarbetspartners intresse som företag av att marknadsföra våra och liknande produkter, väger tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för marknadsföring. Rörliga bilder från trygghetskamerorna hanteras eftersom Stockholmsmässan har ett berättigat intresse av att upprätthålla en säker och trygg miljö för besökare och personal. Kontakta oss om du vill ha mer information om de intresseavvägningar som vi har gjort.

Samtycke
Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra tävlingar, så frågar vi om du samtycker till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall då en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.

När det gäller foto, video- och ljudinspelningar så har Stockholmsmässan ett berättigat intresse av att dokumentera vår verksamhet. Detta innebär till exempel att generella foton (”mässvimmel” eller ”mingelbilder”) kan komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas. Rätten att använda foton där enskilda personer står i fokus regleras i separata avtal när det gäller våra professionella kontakter som exempelvis utställare och samarbetspartners. Har du inte ett sådant avtal med Stockholmsmässan, till exempel om du är besökare på ett av våra arrangemang, så ska vi vid fototillfället fråga om ditt samtycke innan vi får använda foto där du som person står i fokus. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar.

Lagringstider och skyddsåtgärder

För att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada eller obehörig behandling så arbetar vi på Stockholmsmässan ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika säkerhetsåtgärder. Det gäller fysiskt skydd (till exempel för personer, IT-infrastruktur och byggnader), informationssäkerhetsskydd (till exempel mot intrång i IT-system, virusattacker och genom säkerhetskopiering) och organisatoriskt skydd (till exempel att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter).

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Om inget annat har avtalats, och om inte lagen kräver av oss att vi behåller uppgifterna längre, så gäller lagringstiderna nedan. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare än dessa tider så kan du begära detta, se avsnittet nedan om ”Dina rättigheter”.

Yrkesverksamma
Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll, till exempel som utställare eller som besökare till en fackmässa eller annat arrangemang som inte är öppet för allmänheten, så kommer vi att spara dina personuppgifter i fyra år efter din senaste aktivitet. Med ”aktivitet” menas att du till exempel köper biljett till eller registrerar dig för ett nytt arrangemang, deltar i en tävling, för en dialog med oss via e-mail eller telefon, eller klickar på en länk i ett av våra nyhetsbrev.

Privatpersoner
Om du är i kontakt med oss som privatperson, till exempel besöker något av våra arrangemang som är öppna för allmänheten, så kommer vi att spara dina personuppgifter i två år efter din senaste aktivitet.

Framtida kontakter
Om vi ännu inte har varit i kontakt med dig, till exempel för att vi håller på att planera ett arrangemang tillsammans med en organisation där du är medlem och du därmed är en potentiell utställare, så kommer vi att spara dina personuppgifter i högst ett år från det att vi samlat in dem.

Foto, video- och ljudinspelningar
Upptagningar som dokumenterar vår verksamhet kommer att sparas olika lång tid beroende på ändamålet. Är de av framtida historiskt intresse sparar vi dem så länge den tekniska livslängden medger.

Överföring av personuppgifter till andra

Stockholmsmässan säljer aldrig dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till att göra detta. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Myndigheter
Exempel: Stockholmsmässan kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Annat bolag i koncernen
Exempel: Om Stockholmsmässan bildar dotterbolag för något av våra arrangemang så kan detta bolag komma att behandla dina personuppgifter. För de fall insamling av personuppgifter har skett enligt denna dataskyddspolicy gäller motsvarande skyddsnivå även i det andra bolaget.

Annan personuppgiftsansvarig (med Stockholmsmässan som samarbetspartner)
Exempel: Om Stockholmsmässan genomför ett arrangemang i samarbete med en annan verksamhet, till exempel en branschorganisation, så kommer både Stockholmsmässan och branschorganisationen att ha tillgång till dina personuppgifter. Detta innebär att Stockholmsmässan kommer att överföra dina personuppgifter till samarbetspartners. Båda verksamheterna är då personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar.

Annan personuppgiftsansvarig (med Stockholmsmässan som personuppgiftsbiträde)
Exempel: Om Stockholmsmässan genomför ett arrangemang på uppdrag av en annan verksamhet, så kommer Stockholmsmässan i egenskap av personuppgiftsbiträde att behandla personuppgifter på denna verksamhets vägnar. I detta fall är det den andra verksamheten som är personuppgiftsansvarig. Vi ingår i sådant fall ett personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt framgår vilken personuppgiftsbehandling som Stockholmsmässan får utföra och hur länge.

Personuppgiftsbiträde (med Stockholmsmässan som personuppgiftsansvarig)
Exempel: Om Stockholmsmässan anlitar en annan verksamhet för att utföra vissa tjänster åt oss – till exempel seminariebokningar, biljettförsäljning, transporter, telemarketing eller drift av IT-system – så kan detta innebära antingen att den verksamheten samlar in personuppgifter åt oss, eller så behöver de tillgång till personuppgifter som Stockholmsmässan har samlat in. I detta fall är vi personuppgiftsansvariga och den andra verksamheten är biträde. Vi ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att säkerställa att personuppgifterna hanteras på korrekt och säkert sätt.

Utställare på fackmässor – besökaravläsning
På fackmässor, och andra arrangemang som inte är öppna för allmänheten, kan utställare hos Stockholmsmässan köpa tjänsten besökaravläsning. Om du besöker en fackmässa och accepterar att en utställare läser av din namnbricka, så samtycker du därmed till att Stockholmsmässan lämnar ut dina personuppgifter till utställaren i fråga.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES
Stockholmsmässans grundprincip är att vi inte överför personuppgifter till verksamheter utanför EU/EES. Undantaget är verksamheter som bedrivs i ett tredje land som anses ha en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut enligt artikel 45 i GDPR.

Om en utställare som har köpt tjänsten besökaravläsning (denna tjänst erbjuds för vissa fackmässor) kommer från ett land utanför EU/EES, kan det dock hända att utställaren för över inlästa besökaruppgifter till sitt hemland. Är du besökare på en fackmässa och inte vill att detta ska ske, bör du alltså tacka nej när sådan utställare frågar dig om de får läsa av din namnbricka.

Länkar i Stockholmsmässans digitala kanaler
Det kan förekomma länkar i Stockholmsmässans digitala kanaler (till exempel på våra webbplatser) som leder till andra digitala kanaler som omfattas av andra regler för dataskydd än vad som anges här. Stockholmsmässan ansvarar i dessa fall inte för information eller behandling som genomförs i en annan verksamhets digitala kanal.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Stockholmsmässan. Vill du utöva dessa rättigheter så gå in på vår webbplats och fyll i formuläret här

Du kan också skicka ett brev till:
Stockholmsmässan AB
Att: Dataskydd
125 80 Stockholm

Oavsett om din begäran kommer in via webben eller via brev så kommer vi att besvara den inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet. För att skydda dig och dina personuppgifter kommer Stockholmsmässan inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.

För samtliga rättigheter nedan gäller att du, om du vill, kan begära att vi ska utsträcka din begäran även till våra samarbetspartners, om vi har delat med oss av dina uppgifter till några sådana.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du rätt att få en bekräftelse på om Stockholmsmässan behandlar dina personuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de flesta av Stockholmsmässans system fungerar e-mailadressen som identifikator, och vi kommer därför normalt att leverera kopian på uppgifterna digitalt till din e-mailadress.

Rätt till rättelse
Stockholmsmässan strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet
Om du vill få ut dina personuppgifter från Stockholmsmässan för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss.

Med tanke på den begränsade mängden personuppgifter som Stockholmsmässan behandlar, kommer det i nästan alla fall vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina personuppgifter. Notera också att denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, och att det bara gäller sådana personuppgifter som du har lämnat själv.

Rätt till begränsning av behandling
Om du vill att Stockholmsmässan ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Detta gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig, att vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen, eller när du har invänt mot behandling med berättigat intresse i väntan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)
Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via e-mail, och därefter raderar vi även det skickade mailet.

Observera att en radering innebär att vi tar bort all information om dig, inklusive informationen om att du en gång har velat bli bortglömd. Om du vill kan vi istället ha kvar din e-mailadress på ett enda ställe, nämligen på Bortglömdlistan med personer som inte alls vill förekomma i våra system. Om vi någon gång i framtiden skulle få in din e-mailadress från annat håll, till exempel från en organisation som du är medlem i, så kan vi direkt se att du inte vill ha några utskick från Stockholmsmässan. Du slipper då att behöva begära radering av dina uppgifter igen.

Om du tycker att vi har gjort fel

Om du anser att Stockholmsmässan behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).