globala malen stockholmsmassan hallbarhet

Stockholmsmässans arbete med FN:s utvecklingsmål

Som Nordens största mötesplats har hållbarhet länge varit en viktig och nödvändig del av vår verksamhet. Men inte längre. Det är nu en naturlig del. I linje med FN:s Agenda 2030 drar vi vårt strå till stacken för att bidra till att de Globala målen nås.

De Globala målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Fyra fantastiska målsättningar som vi givetvis vill bidra till att uppnå. Vi har gått igenom samtliga 17 mål och 169 delmål och identifierat de tre mål som är prioriterade för Stockholmsmässan.

FN-mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Vår roll som motor för den svenska besöksnäringen är tydlig och ansvarsfylld. Vi ska både stärka regionens lönsamhet och vara en trygg, säker, utvecklande och välkomnande plats för alla. Därför ska vi inom detta område verka för bland annat:

 • Främja kompetens, mångfald och jämställdhet

 • En verksamhet som ska arbeta för att skapa produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla i organisationen

 • En inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i regionen och att stötta Stockholm Stad till att bli en attraktiv destination

 • Att arbeta för att digitalisera och integrera ny teknologi i det dagliga arbetet för att förbättra arbetsmiljön för de anställda

 • Att fortsätta knyta många entreprenörer och småföretagare till oss samt verka för att främja entreprenörskap och skapa jobb. Vi samarbetar även med andra organisationer och tillhandahåller praktikplatser och arrangerar studiebesök från skolor och företag

 • En attraktiv arbetsplats genom att aktivt arbeta med konceptet Great place to work, kollektivavtal, en nollvision för skador och allvarliga incidenter, arbetsmiljöpolicy, fokus på mångfald och inkludering samt ett aktivt och kontinuerligt, systematiskt miljöarbete i organisationens alla delar

 • Att genomföra riskanalyser inför event och produktioner samt erbjuda utbildning och information kring risker och säkerhet för både medarbetare och entreprenörer


FN-mål 12: hållbar konsumtion och produktion 
Alla mässor, möten och kongresser i vår regi ska göra stort intryck och lämna litet avtryck. Genom att dels själva göra allt vi kan för att reducera vår klimatpåverkan och dels utbilda i, uppmana till samt hörsamma önskemål om gröna initiativ strävar vi mot en mer hållbar konsumtion och produktion. Rent konkret åtar vi oss bland annat att:

 • Enbart använda miljömärkt el från förnybara källor

 • Använda miljömärkt målarfärg i produktioner, exempelvis vid måleri av monterväggar

 • När vi skapar möten mellan människor även främja medvetenhet och kunskap om hållbarare konsumtionsmönster som i sin tur leder till omställningar till mer hållbara livsstilar

 • Verka för att våra egna designers redan från start arbetar utifrån ett hållbart perspektiv när de designar montrar, caféer och aktivitetsytor, genom att återbruka när det är möjligt

 • Genom vår avdelning Eventservice hjälpa kunderna med hyra av material och tjänster samt att göra klimatsmarta och hållbarare val

 • Föra dialog med vår samarbetspartner Mässrestauranger för att minska matsvinnet på Stockholmsmässan. Alla restauranger och caféer på Stockholmsmässan är också KRAV-märkta steg 1

 • Fokusera på att ytterligare minska materialanvändningen vid produktion. I dagsläget återanvänds, återbrukas eller energiåtervinns hela 98% av vårt avfall. Vidare doneras överblivet material till skolor när så är möjligt


FN-mål 17: Genomförande och globalt partnerskap 
Innovation är avgörande för både vår och våra kunders fortsatta existens. Vi behöver ytterligare bredda vår horisont bortom kärnverksamheten och upprätta partnerskap som sträcker sig utanför våra egen anläggning. Genom innovation, nätverk och andra samarbeten bidrar vi till att de globala målen kan nås. Därför ska vi bland annat:

 • Vara en stabil affärspartner som erbjuder nya lösningar samt utmanar kunder, leverantörer och partner att agera än mer affärsetiskt och hållbart

 • Främja hållbar utveckling genom nya partnerskap och samarbeten. Som exempel kan det temporära fältsjukhuset vi i rekordfart byggde tillsammans med Region Stockholm, Locum och Försvarsmakten nämnas

 • Driva arbetet med hållbara evenemang framåt och samarbeta med branschkollegor.Stockholmsmässan är med i Nätverk för hållbar besöksnäring, VISITA, ICCA, UFI samt Nätverk för hållbart näringsliv

 • Vara plattformen för att främja dialogen kring hållbar omställning inom olika branscher

 • Fortsätta leda med exempel. Till exempel är Stockholmsmässan, som första anläggning i Stockholm, certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vid evenemang

Läs mer om alla 17 mål här