Lathund för en säker mässa - Utställare

Lathund för en säker mässa - Utställare

OBS! Detta är ett levande dokument, där punkter kan komma att justeras, plockas bort och/eller adderas över tid. Se datum för detta dokuments uppdatering nedan.

• Stockholmsmässan är en av aktörerna bakom konceptet Vi ses säkert. Konceptet är framtaget för att mässbranschen ska kunna presentera en säker mötesplats och mötesform. Vi ses säkert sätter ramarna och ger förutsättningarna för ett smittskyddssäkert möte mellan utställare och besökare. Vi ses säkert kommer att fortleva under överskådlig tid oberoende av myndigheternas eventuella lättnader av föreskrifter och direktiv med koppling till den pågående pandemin – allt för att värna deltagarnas säkerhet och förtroende, som alltid står i vårt fokus.

• Mässor regleras numer enligt Begränsningsförordningen, vilket bland annat innebär att Polismyndigheten kan upplösa en mässa som inte svarar mot de eventuella föreskrifter som meddelats med stöd av Covid-19-lagen.

• För närvarande (2021-09-13) existerar inget deltagartak för mässor.

• När ett deltagartak för mässor existerar, så inkluderar detta såväl utställare som besökare på plats. Detta innebär att om utställarna bemannar sina montrar med minsta möjliga antal personer/utställare, så maximerar man det möjliga antalet besökare/kunder som kan släppas in, vilket potentiellt bidrar till att stärka upp utställarnas ROI.

• Du som utställare bär ansvar för att du designar och bemannar din monter för att kunna möta de restriktioner och rekommendationer som råder.

• Följ noga de direktiv för in- och utflytt av mässan som kommuniceras från arrangören inför- och på plats på mässan.

• Som utställare är du ansvarig för att ex. monterbyggare och andra leverantörer informeras om de regler och rekommendationer som gäller, och som påverkar deras arbete och förhållningssätt.

• Förhandsinformera om möjligt dina kunder/besökare om era vidtagna åtgärder och besökets yttre förutsättningar.

• Grundregeln och det viktigaste budskapet för dig som utställare är att trängsel ska undvikas och att social distansering ska kunna hållas mellan personer som befinner sig i, och i direkt anslutning till din monter. Designa därför din monter så att detta möjliggörs.

• Som generell regel gäller att man i en monter alltid ska kunna hålla social distansering till varandra. En arrangör kan sätta upp sina specifika bemanningsregler, baserat på en given mässas unika förutsättningar – då är det dessa regler som äger företräde d v s som gäller. Om utställaren önskar frångå aktuella bemanningsregler, måste detta med andra ord godkännas av arrangören.

• Undvik aktiviteter och annat i montern som kan förorsaka köer eller trängsel.

• Ett tips är att tydligt ange/anslå hur många som får vistas i montern samtidigt, för att social distansering ska kunna hållas.

• Det bör finnas en plan för hur ett eventuellt större besökarflöde till montern hanteras, för att undanröja momentan trängsel i- och i anslutning till montern.

• Att flytta ut problemet med trängsel i montern, till trängsel i gången utanför montern är inte tillåtet.

• Tidsbokade möten i montern är en modell som kan fungera för många utställare.

• Tänk på att mat- och dryckeshanteringen på mässan kan se annorlunda ut än tidigare p g a rådande rekommendationer och direktiv.

• Tänk på att det kan ge positiva ansvarstagande signaler gentemot besökarna/kunderna att erbjuda handtvätt, munskydd, plexiglasskärm för 1-2-1-möten, avståndsskyltar/dekaler och/eller att ha vidtagit andra smittskyddande åtgärder i montern.

• Du och dina medarbetare, som kommer att bemanna montern bör ha tagit del av filmen Vi ses säkert under rubriken Till utställare – tips och information på www.visessakert.se, innan genomförandet av mässan.

• En utställare som inte följer de riktlinjer och direktiv som arrangören och/eller myndigheterna utfärdat kan komma att avvisas från mässan.

//Stockholmsmässan

Senast uppdaterad 2021-09-13