Villkor och bestämmelser

 • Allmänna villkor

  Välkommen till Stockholmsmässan AB.

  Organisationsnummer: 556272-4491
  Momsregistreringsnummer: SE 556272449101.

  Besöksadress: Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö
  Postadress: 125 80 Stockholm.

  I länken nedan hittar du våra allmänna villkor.

 • Generella regler

  Regel efterlevnad

  Utställarens/arrangören ansvarar för att följa, och ska vidta erforderliga åtgärder för att alla sina underleverantörer, eventuella medverkande företag, utställare och samarbetspartners följer, alla tillämpliga nationella, europeiska och internationella regler och konventioner angående (i) mänskliga rättigheter, humanitär rätt, arbetsrätt och hälsa och säkerhet, (ii) antikorruption, (iii) miljökrav, (iv) massförstörelsevapen (dvs. kärnvapen, radiologiska, kemiska och biologiska vapen) och vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar, och (v) restriktiva åtgärder (sanktioner).

  Ordningsregler

  Det är inte tillåtet att medföra (i) levande djur, (ii) explosiva varor, ammunition, skjutvapen eller stick- eller skärvapen eller andra farliga eller jämförbara föremål, eller (iii) föremål, egendom, eller annat som är olämpligt ur säkerhetssynpunkt, kan medföra fara för liv och hälsa eller för miljön i anläggningen, utan skriftligt tillstånd från Stockholmsmässans. Vid minsta osäkerhet om vad som är tillåtet att medföra ska Stockholmsmässans tillfrågas.

  Barn i lokalerna

  Personer under 16 år får av säkerhetsskäl inte vara i eventhallarna i samband med byggnadsarbete eller rivning (in-och utflytt), oavsett om de är ensamma eller i sällskap med vuxen, då våra hallar betraktas som byggarbetsplats.

  Alkohol, rökning och droger

  Alkoholförtäring på Stockholmsmässans område är förbjuden under uppbyggnad och rivning av event. Vill du som utställare servera öl, vin eller sprit i din monter under pågående arrangemang, måste detta ske via Mässrestauranger AB, som har utskänkningstillstånd för Stockholmsmässans hallar, restauranger och kongressavdelningar. Mässrestauranger finns på plats i lokalerna och levererar direkt till din monter och tillhandahåller kyld dryck, glas och personal. Kontakta Mässrestauranger via montercatering@massrestauranger.se eller 08-727 72 40. Rökning är förbjuden i hela anläggningen i enlighet med svensk lagstiftning och kan ske på anvisad plats utomhus. Droger får under inga omständigheter förekomma inom Stockholmsmässans område.

  Musik, bilder och varumärken

  All uppspelning av musik, visning av film, fotografering eller liknande i eventhallarna ska följa upphovsrättslagen. All marknadsföring ska ske med beaktande av marknadsföringslagens bestämmelser. Det är utställarens/arrangörens ansvar att denne äger rättighet till eller innehar licens för nyttjande av eventuella immateriella rättigheter som används, exempelvis varumärken och musik.

  Egna fordon

  Det är inte tillåtet att köra eller rulla in släpvagnar, bilar, arbetsmaskiner eller andra fordon i lokalerna utan särskilt tillstånd. Tillstånd kan fås via Eventservice. Parkera alltid fordon på anvisad plats. Observera att parkering inte är tillåten framför portar, dörrar eller lastramper och att det råder tomgångsförbud på lastgårdarna. Observera att av miljöskäl är det tomgångsförbud i och utanför hallarna. Drivmedelstanken ska vara försedd med låst lock. På gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd, av säkerhetsskäl.

  Byggregler

  Samtliga byggnationer och konstruktioner ska följa Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR, se www.boverket.se) och Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). Samtliga materialval ska vara klassificerade enligt gällande brandföreskrifter.

  Gräns för byggnation

  Alla arbeten som medför ingrepp i Stockholmsmässans fastighet får endast utföras av Stockholmsmässan anvisad personal: Exempel på sådana arbeten kan vara upphängning av vajer i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare och balkar, anslutningar av el och vatten i golvkanaler. Förankring i golv kan göras av dig som utställare, monterbyggare eller arrangör efter godkännande från Stockholmsmässan. Tänk på att förankringen inte får göras närmare än en meter från golvrännan. Kontakta Eventservice för mer information. Du ansvarar själv för att återställa efter avslutat event. Om så inte sker återställer Stockholmsmässan och du debiteras arbetet.

  Ekonomiskt ansvar

  Stockholmsmässan tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider i samband med exempelvis inflytt och utflytt, leverans av produkter etc.

  Disponering av monteryta

  Endast produkter och tjänster som överensstämmer med den aktuella utställningens inriktning och uppfyller skäliga kvalitetskrav får utställas. Du är skyldig att begära förhandsbesked från Stockholmsmässan om du är osäker på huruvida produkt eller tjänst överensstämmer och uppfyller föregående krav. Skulle en utställd produkt eller tjänst bedömas, av Stockholmsmässan, inte uppfylla föregående krav, åligger det dig som utställare att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet eller tjänst från montern.

  Viss verksamhet kräver tillstånd från Stockholmsmässan. Sådant tillstånd kan ges exempelvis genom särskild överenskommelse med Stockholmsmässans eller Stockholmsmässans webbplats, anmälningssedel. Det är inte tillåtet för dig utan tillstånd från Stockholmsmässan att:

  1. ordna din monteryta, dekorationer, aktiviteter, marknadsföring eller försäljning på sätt som strider mot tillämplig lag eller som stör andra utställare eller besökare, exempelvis genom starkt ljus eller hög ljudnivå,
  2. placera föremål utanför den egna monterytan,
  3. bedriva direktförsäljning till besökare,
  4. sprida reklam utanför den egna monterytan,
  5. genom budskap, exponering eller aktivitet, inom och i anslutning till anläggningen, hänvisa till annan utställning eller aktivitet utanför anläggningen eller dess närområde,
  6. fysisk, digital eller virtuell, inom och i anslutning till anläggningen eller på annan plats eller i anslutning till ett arrangemang bedriva eller tillåta politisk propaganda, eller
  7. nedmontera hela eller delar av vad som producerats på monterytan eller avlägsna utställda varor från monterytan före utställningens upphörande (gäller emellertid inte varor som till sin beskaffenhet är tänkta för direktförsäljning och inte utgör en del av monterns produktdemonstration eller liknande).

  Stockholmsmässan har rätt att vidta korrigerande åtgärder på utställarens bekostnad, vid överträdelse av någon av ovan angivna bestämmelser.

  Gruppförsäkring

  Läs om vår Stockholmsmässans gruppförsäkring för utställare inklusive försäkringsvillkor och skadeanmälan här: Sidan öppnas i ett nytt fönster »

  Allmänna villkor

  Läs våra allmänna villkor här: Sidan öppnas i ett nytt fönster »

  Arbetsmiljöansvar

  Du som utställare/arrangör ansvarar för byggledning och efterlevnad av arbetsmiljöregler och andra gällande lagar och regler. Alternativt utser du någon byggansvarig för din monter eller konstruktion på det event du deltar i eller arrangerar. Stockholmsmässan friskriver sig helt från konstruktionsutförande och byggansvar, såvida du inte beställer en monter eller annan byggnation direkt från Stockholmsmässan. Då garanterar Stockholmsmässan att den följer gällande lagar och regler och tar fullt konstruktions- och byggansvar för utförda monterbyggnationer.

  Använd gummiklubba eller liknande för att dämpa ljudet när du monterar belysningstross. Klättring i trossar är förbjuden. Såg-, slip-, putsmaskiner eller liknande ska vara kopplade till spånsug.

  Vid byggnation av podier, scener och bryggor som är högre än 60 cm krävs 110 cm höga räcken.

  Representanter för Stockholmsmässan genomför regelbundet skyddsronder inför och under event för att minimera skaderisker och säkerställa hög säkerhet. Anmärkningar som görs vid rond ska åtgärdas omgående. Eventuella kostnader som följer på en anmärkning debiteras dig som utställare eller arrangör.

  Enligt krav från Arbetsmiljöverket ska skyddsskor användas av de som vistas i områden där det förekommer trafik med truck. Dessa regler gäller därmed samtliga Stockholmsmässans produktionsytor under uppbyggnad och nedmontering av ett event. Det är arbetsgivarens ansvar att reglerna följs, vilket innebär att du som utställare eller monterbyggare är ansvarig för att din personal bär skyddsskor. Skyddsskorna ska ha tåhätta och slutet hälområde d.v.s. lägst skyddsklass S1. Saknar du skyddsskor finns det att köpa i Servicecenter och i de flesta byggvaruhus.

  - Gummiklubba, spånsug och klättring

  - Skyddsräcken

  - Skyddsronder

  - Skyddsskor

  Säkerhet

  Stockholmsmässan har säkerhetspersonal i huset dygnet runt och kan alltid nås på 08-749 99 11. Det är endast mässanläggningens säkerhetspersonal som får bära uniform uppmärkta med ”Ordningsvakt” eller ”Väktare” inom Stockholmsmässans område. Det åligger varje utställare/arrangör att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att lagar uppfylls och att risken för personskador minimeras.

  Olyckor

  Om du bevittnar en olycka eller själv drabbas, oavsett allvarlighetsgrad, är det ditt ansvar att kontakta vakten genom att ringa 08-749 99 11 eller genom att gå till vaktlokalen som ligger vid huvudentrén.

  Första hjälpen

  Första hjälpen finns tillgänglig i anläggningen. Vilorum och Första hjälpen-utrustning finns i A-gallerigången och sjukvårdare nås på telefonnummer 08-749 41 61.

  Vid nödsituation

  Evakuering eller delvis evakuering hanteras av Stockholmsmässans interna larmorganisation. Skulle en situation uppstå som kräver evakuering kommer ett meddelande gå ut via högtalarsystemet. Lämna omedelbart byggnaden via närmsta utgång och ta dig till närmaste uppsamlingsplats enligt personalens anvisningar. Väl vid uppsamlingsplatsen kommer du att få information om vad som kommer att ske härnäst. När nödsituation inte längre råder kommer du antingen att kunna gå tillbaka in i anläggningen eller bli hänvisad till att återkomma nästkommande dag. Om så sker kommer du inte kunna gå tillbaka in i anläggningen för att hämta eventuella kläder, väskor etc.

  Beställ i tid för lägsta pris

  För att få bästa service från Stockholmsmässan och för att vara säker på att få de produkter och tjänster du behöver – beställ i tid. Om du beställer i god tid före eventet (exakt datum hittar du i Utställarportalen eller på respektive events webbplats) belönas du med vårt lägsta pris på produkter och tjänster. För beställningar och offertförfrågningar som inkommer senare, sker ett prispåslag om 30% på alla produkter och tjänster. Om beställningen görs under den officiella inflytten eller under eventet, är prishöjningen 50%. Prispåslagen avser dock inte växter och montercatering.

  Brandsäkerhet

  Stockholmsmässans utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska av säkerhetsskäl hållas helt fria. Om de blockeras har Stockholmsmässan rätt att på din - utställarens eller arrangörens - bekostnad riva eller modifiera byggnationen och transportera bort sådant som är i vägen. Du får inte heller skymma eller bygga för brandredskap, larmtryckknappar, skyltar eller liknande.

  Stekos och rök

  Om du planerar att laga mat i montern behöver du skriftligt tillstånd från Stockholmsmässan eftersom matlagning avger stekos. Du kan komma att behöva en fläkt. Detta gäller all aktivitet som avger rök, stekos eller gaser. För tillstånd, kontakta Eventservice.

  Brandfarlig verksamhet

  Du behöver skriftligt tillstånd från Stockholmsmässan innan du kan påbörja brandfarliga (heta) arbeten, såsom svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga. Detta gäller under byggnationsperioden, officiell inflytt, pågående event samt under utflytt- och rivningsperiod. Skriftligt tillstånd krävs även för införsel av explosiva ämnen/vätskor och pyroteknik, liksom för hantering av brandfarlig vätska eller gas. Ansök hos säkerhetsansvarig senast sex veckor för eventet.

  Emballage och annat material

  Emballage och annat brännbart material får inte förvaras i monter eller eventhall. Stockholmsmässan erbjuder lagring av tomemballage. Märkningslappar hittar du hos Servicecenter. Material som du lämnar kvar i din monter efter avslutat event klassas som avfall. Hanteringen faktureras dig som utställare.

  Montertak, bygg- och dekormaterial

  Monterväggar och tak ska bestå av svårantändligt material eller B-s1, d0, det vill säga inte sämre än trä. Spånskiva, träfiberskiva (inte porös), plywood och liknande godtas. Typgodkännande eller intyg från Statens Provningsanstalt ska finnas tillgängligt i montern, om det inte på annat sätt klart framgår att materialet kan godtas. Tak till överbyggda eller slutna montrar som är större än 30 kvm kräver sprinkler, alternativt brandvakt. Det beställer du av Eventservice. Priser enligt prislista. Tygtak och annan dekor ska vara impregnerat mot brand. Impregneringsmedel finns att köpa på Servicecenter.

  Monterkonstruktion

  Uppbyggnad och nedmontering

  Utställaren ansvarar själv för design, uppbyggnad och dekoration, samt nedmontering, bortforsling och renhållning av sin monter.

  Byggnation mot öppna ytor

  Stockholmsmässan vill att eventet ska ge besökaren ett öppet och trevligt intryck och är därför restriktiva med byggnationer som skymmer mer än 1/3 av en öppen montersida. I undantagsfall kan det tillåtas, men i så fall ska det i förväg godkännas av Eventservice och i vissa fall dina montergrannar. Du får inte bygga över gångarna och inte heller placera dekorationer, skyltning eller belysning i gångar.

  Montermått och egna montersystem

  Hyrd monteryta som omfattar två skiljeväggar från Stockholmsmässan minskar den disponibla monterbredden med tre cm, på grund av skiljeväggarnas konstruktion. Om du ska bygga ett eget montersystem måste du senast fyra veckor före eventet meddela detta till Eventservice. Eventservice kan också hjälpa dig om du önskar exakta byggmått på montern.

  Höjdgranskning

  För att säkerställa den tekniska möjligheten i hallarna granskar Stockholmsmässan allt som är högre än 2,5 m från golvet. Grundregeln är att du inte får skymma någon annan, att det ska vara en säker konstruktion och att det inte får finnas några övriga praktiska hinder. Ansökan med måttsatt ritning skickas in via Utställarportalen eller via mail till eventservice@stockholmsmassan.se. Vid godkänd ansökan om hög vägg upp till och med fyra meters höjd behöver du informera din montergranne i god tid före eventets start. För all övrig byggnation/upphängning behöver du få ett godkännande från din montergranne. Kontaktuppgifter till dina montergrannar hittar du på höjdgodkännandet. Sidan/materialet som vetter mot montergranne ska vara vit och slät alternativt enligt överenskommelse. Undantag för krav om höjdgranskning gäller om du säljer produkter som i sin normalhöjd är högre än 2,5m, såsom t.ex. kranar, båtar, maskiner och flaggstänger. Dessa godkänns av montersäljaren och medför ingen kostnad men produkterna får då inte vara märkta med logotyp eller företagsmärke över 2,5 meter utan extra kostnad för höjdexponering. Om du inte har fullföljt Stockholmsmässans direktiv gällande godkännande och/eller information till montergrannar blir konsekvensen att Stockholmsmässan måste genomföra justeringar som ditt företag blir betalningsskyldig för, eller att din höjdbyggnation behöver nedmonteras. Debitering för höjdgranskning utgår enligt gällande prislista.

  Höjdexponering

  Som höjdexponering räknas alla logotyper, företagsnamn och budskap som är placerade över 2,5m. Är produkterna som du säljer över 2,5m i sin normalhöjd försedda med igenkännande märkning räknas detta som exponering i marknadsföringssyfte. Om du inte har fullföljt Stockholmsmässans direktiv gällande godkännande och/ eller information till montergrannar (se ovan avsnitt) blir konsekvensen att Stockholmsmässan måste genomföra justeringar som ditt företag blir betalningsskyldig för, eller att din höjdbyggnation behöver nedmonteras. Debitering för höjdexponering utgår enligt gällande prislista.

  Målning

  Produkter med organiska lösningsmedel får inte användas i Stockholmsmässans lokaler, såsom exempelvis kontaktlim, sprayfärg, färg med lacknafta eller thinner med lösningsmedel som är farliga att andas in (förbudet följer Miljöbalken, kap 2, § 2-8 samt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFS 2000:4, § 4-5).Särskilt tillstånd för sprutmålning ska begäras av Eventservice. Om du målar på Stockholmsmässans monterväggar får du inte återställa de på egen hand. Återställning görs av Stockholmsmässan och du debiteras enligt prislista. Målning av hallgolv är inte tillåtet. Stockholmsmässan erbjuder mattor och golv i olika material och färger. Vi erbjuder även målning av väggar. Om du vill använda färg med glans högre än fem, tapetsera eller borra går detta att göra på en spånklädd vägg. Kontakta Eventservice för offert.

  Mattor

  Vid mattläggning är endast viss vävtejp tillåten. Godkänd tejp kan köpas på Servicecenter. Observera att all tejp måste tas bort efter eventet. Skadegörelse på golv debiteras dig som utställare eller arrangör.

  Stockholmsmässans monterväggar

  Stockholmsmässans monterväggar har normalt följande mått: höjd 2,5m, bredd 1m och tjocklek 34mm. Materialet är vitmålade boardskivor eller liknande. Tänk på att monterväggarna inte får belastas med tunga föremål. Lättare tavlor och reklammaterial kan sättas upp (max fem kg per väggmodul). På väggens överkant monteras i vissa fall en elförsörjningslist som inte kan tas bort. Väggarna lämpar sig inte för säkring, stöd eller liknande till egna montersystem. Monterväggarna stagas i ytterkant med stödbyglar, vars höjd är 1,5 m och basbredd 0,37 m. På var fjärde löpmeter väggmodul monteras en stödbygel. Andra former av väggstöd kan förekomma för att hålla samman monterväggarna, bland annat botten och toppjärn. Inga stöd får tas bort utan tillstånd från hallchefen. Stöden kan ersättas med annan, godtagbar lösning. För mer information, kontakta Eventservice alternativt Servicecenter under officiell inflytt. Monterväggarna ska rensas från eventuella klamrar, häftkuddar, tejp och liknande efter avslutat event. Om du inte rensar väggarna debiteras du för den tid Stockholmsmässan behöver lägga ned på arbetet eller för att väggen måste kasseras om den inte går att återställa. Förstörd anses väggen vara efter till exempel spackling, skruvhål, tapetsering eller målning med färger som inte är godkända av Stockholmsmässan. Om du vill använda färg med glans högre än fem, tapetsera eller borra går detta att göra på en spånklädd vägg. För offert och prisuppgift för sådan vägg, kontakta Eventservice.

  Rampmodul

  Om du vill ha en rampmodul till din monter, till exempel för reklam eller som dekoryta i montertakhöjd, stagas den med stolpar var tredje/fjärde löpmeter. Det är också möjligt att ha vajer istället för stolpe för att slippa stolpar i ingången till montern. Detta debiteras enligt prislista. Rampmodulen får inte användas som stöd eller säkring till eget montersystem eller material, utan är endast avsedd för lättare reklammaterial.

  Tvåvåningsmonter

  Om du vill bygga ett andra plan på din monter, där besökare och utställare ska vistas, ska en skriftlig ansökan med monterritning lämnas till Eventservice senast fyra veckor före eventet. Tänk på att Stockholmsmässan kan behöva ta in kompletterande uppgifter om konstruktion, materialval med mera och att detta kan ta tid. Lämnar du in din ansökan för sent så riskerar du att få avslag. Du får inte påbörja bygget utan skriftligt tillstånd. Du betalar även för monteryta på plan två.

  Regler för två våningar:

  - Av säkerhetsskäl ska avståndet till närmaste tvåvåningsmonter vara minst 10 m.

  - Plan två får inte vara större än 50% av första plans monteryta.

  - Den fria höjden i bottenvåningen ska vara minst 2,3 m och max 2,5 m. Monterns totala höjd får vara max 5m.

  - Konstruktioner för bärande bjälklag, väggar och tak ska följa byggreglerna i BBR och BKR, samt myndigheternas brand- och utrymningsföreskrifter. Material ska vara klassade enligt brandföreskrifter för minskad brandrisk.

  - Antal trappor bestäms av gångavståndet till närmaste trappa: max 10 m.

  - Trappbredden bestäms av ytan på övre plan:

  - Upp till 25 kvm: minst 0,8 m. För varje påbörjad 25 kvm = ytterligare 0,8 m.

  - Du kan byta en trappa på 2x0,8 m mot en rak trappa som är 1x1,2 m.

  - Spiraltrappa ska vara minst 0,9 m bred.

  El

  Arbets- och 24-timmarsström

  Elektriciteten till montrarna slås dagligen på en timme innan eventet öppnar och stängs av en timme efter eventets stängning. Har du kyl/frys/dator eller annat som behöver kontinuerlig drift behöver du alltså beställa elanslutning med 24-timmarsström. Gör det i webbshoppen minst tre veckor före eventet. Stockholmsmässan ersätter inte eventuellt förstörda produkter om inkoppling skett på det ordinarie elförsörjningsnätet.

  Elnät i sektioner

  Elnätet är indelat i sektioner. Strömmen i en sektion kan av säkerhetsskäl inte kopplas på förrän alla installationer i den sektionen är gjorda.

  Vem får installera el

  All inkoppling till mässhallarnas fasta installationer ska utföras av Stockholmsmässan auktoriserad servicepartner. Elinstallationer i montern ska utföras av behörig elmontör. All elektrisk installation och utrustning ska följa gällande starkströmsföreskrifter.

  Kabeldragning och eluttag

  Elförsörjningslister är monterade upptill på Stockholmsmässans monterväggar. Blockera inte dessa med eget material. För att nå fram med elen till din monter kommer vi att utnyttja närmaste servicekanal som finns på golvet. Tänk på detta när du markerar ut ditt eluttag på ritning, så slipper du besvärande kabeldragning. Kanalerna är normalt markerade på platsförslagets ritning med prickade linjer. Endast beställda eluttag får användas. Spotlights får inte sticka ut mer än 35 cm över gång.

  VVS

  Rör dras via servicekanaler under hallgolvet. Vänligen markera på skiss om du har önskemål om var du vill att rören ska dras, annars placeras dessa där VVS-montör anser lämpligt. Servicekanalernas läge är normalt markerade på platsförslagets ritning med prickade linjer. Ange även om du har eget golv och kom ihåg att beställa inkoppling av beställd VVS-utrustning.

  Så får du vatten och avlopp:

  Installationer av VVS i hallarna görs från kanaler i golvet med två undantag:

  Du beställer via webbshopen och placerar ut önskat läge via ritverktyget.

  - I BC-delen i B-hallen och CA-delen i C-hallen kommer servicefunktionerna från taket.

  - När avlopp dras från taket ingår en pump. Du som VA-beställare avgör var i montern pumpen ska stå. Observera att pumpen är skrymmande: mått i hall CA: 80x55x80cm (lxbxh), i hall BC 100x23x45cm.

  - AE-galleriet har begränsad tillgång till vatten och avlopp.

  - Entrétorget och Victoriahallen har begränsad tillgång till vatten.

  - I A- och B-gallerierna går det inte att få VVS.

  Tryckluft

  Installationer av tryckluft görs från kanaler i golvet med två undantag:

  - I BC-delen i B-hallen och CA-delen i C-hallen kommer servicefunktionerna från taket. AE-galleriet, Entrétorget och Victoriahallen har begränsad tillgång till tryckluft. I A- och B-gallerierna går det inte att få tryckluft.

  - Beställning görs via webbshopen eller Eventservice.

  Inflytt

  Under inflytt är det förbjudet att förtära alkohol i lokalerna.

  Anländande gods

  När ditt gods anländer till Stockholmsmässan lossas det och tas emot vid Stockholmsmässans godsmottagning på Parkeringsvägen 10 i Älvsjö, vid den Östra entrén. Om ditt gods anländer före officiell inflytt lagras det för att inte vara i vägen för den byggverksamhet som äger rum inför det kommande eventet. När byggena är klara och den officiella inflyttningen börjar så kör personal från Stockholmsmässans logistikenhet ut ditt gods till eventhallen, eller möteslokalen, dit du adresserat det. Kostnad för lagring debiteras dig som kund enligt prislista.

  Andra inflyttningstider

  Om de officiella tiderna för inflyttning inte passar er planering eller ni behöver flytta i flera omgångar, är du välkommen att ansöka om tidig eller utökad inflytt i Utställarportalen eller via www.stockholmsmassan.se.

  För att skapa bästa möjliga arbetsförhållande, både för dig som utställare och för vår personal, är det viktigt att du känner till att följande gäller innan du ansöker:

  1. Du ska ha beställt samtliga produkter och tjänster inklusive godshantering. Eftersom Servicecenter är stängt kan du inte beställa dessa tjänster på plats under den tidigare inflyttningstiden respektive utökade utflyttningstiden.
  2. Inget av ditt material får förvaras i omkringliggande montrar eller i markerade transportgångar.
  3. Stockholmsmässan kan inte garantera att dina beställda produkter och tjänster levereras under den utökade in- respektive utflyttningstiden, men vi gör vårt bästa för att uppfylla det.
  4. Stockholmsmässans vakt- och hallansvarigas anvisningar måste följas.
  5. Utökad inflytt/utflytt debiteras per monter enligt prislista.


  Här lämnar du godset

  All gods ska tas in via lastportarna till A-, B- eller C-hallen. Använd inte Huvudentrén eller Östra entrén för godsintag. Gods som skickas till Stockholmsmässan tas om hand av Stockholmsmässan och levereras till respektive monter. Parkera så snart som möjligt ditt fordon på anvisad plats för att inte stå i vägen för andra. Det är förbjudet att köra eller rulla in egna fordon, släpvagnar eller bilar i lokalerna utan särskilt tillstånd. Undantag kan göras för arbetsmaskiner men måste i sådana fall ske i överenskommelse med Eventservice.

  Stockholmsmässan tillhandahåller transporttjänster till/från anläggningen från hela världen med slutleverans direkt till montern. Har du en egen transportfirma får denna leverera till montern. Då blir du som utställare inte debiterad av Stockholmsmässan för transport av gods.

  Tid för monterarbete

  Hallarna är vanligen öppna kl. 07-20 för inflyttningsarbete fram till dagen före eventet, om inget annat anges. Dagen före eventet måste all byggnation och all transport med truck vara klar senast kl. 16. Därefter körs tomemballage bort för lagring. Emballagen ska vara märkta med våra särskilda märklappar som du hämtar på Servicecenter. Stockholmsmässan tar inte ansvar för gods som ligger kvar i emballagen.

  Blockera inte gångarna

  Efter kl. 16 dagen innan eventet börjar vi läggs gångmattor ut i hallarna. Du får gärna vara kvar i montern även senare, men allt gods och annat material måste ha tömts från gångarna. Gods som står kvar har Stockholmsmässan rätt att forsla bort och lagra på din bekostnad. Tider för inflyttning och tiden för utläggning av gångmattor kan variera. Exakta tider hittar du i Utställarportalen eller på ditt events webbplats. Om du är utställare på en kongress eller ett annat event med extern arrangör får du exakta tider och detaljer av arrangören eller av Stockholmsmässan.

  Godstransporter under eventet

  Av säkerhetsskäl får godstransporter under pågående event endast ske en timme innan eventet öppnar. I övrigt kan bara lättare gods tas in.

  Utflytt

  Du kan påbörja rivning och utflytt av din monter så snart eventet har stängt. Håll dig dock inom din monteryta tills gångmattorna är borttagna och lagrat gods och tomemballage är inkört, detta för att utflytten ska ske så smidigt som möjligt för alla. Därefter kan du köra in till lastportar enligt anvisning från Stockholmsmässans personal. Under utflytt är det förbjudet att förtära alkohol i lokalerna.

  Eventhallarna är generellt öppna för utflytt fram till kl. 24 första kvällen. Exakta tider hittar du i Event Planner eller på eventets webbplats.

  Lämna inget kvar

  Var noga med att märka upp allt gods som ska hämtas av transportfirma. Stockholmsmässan har rätt att forsla bort eller lagra saker som lämnas kvar i över fem dagar alternativt leverera de till en överenskommen adress på utställarens bekostnad. Omärkt gods kasseras om vi inte lyckas identifiera ägaren. Du kan göra det lättare för dig med Stockholmsmässans tjänst Dörr-Monter-Dörr. Då sköter Stockholmsmässan returerna åt dig. Se mer om tjänsten på www.stockholmsmassan.se, ditt events webbplats eller i Utställarportalen.

  Utflyttningsvägar

  Utflyttning sker via lastportarna i A-, B- och C-hallarna. Du får inte använda huvudentrén eller Östra entrén. Kontakta Stockholmsmässans personal när du är redo att forsla bort era saker. Du får inte köra eller rulla in egna transportfordon, släpvagnar eller bilar i hallarna.

  Utökade utflyttningstider

  Om de officiella tiderna för utflyttning inte passar er planering är ni välkomna att ansöka om utökad utflytt i Utställarportalen, via www.stockholmsmassan.se eller eventets webbplats. För att skapa bästa möjliga arbetsförhållande, både för dig som utställare och för vår personal, är det viktigt att du känner till att följande gäller innan du ansöker:

  - Du måste ha beställt samtliga produkter och tjänster inklusive godshantering. Eftersom Servicecenter är stängt kan du inte beställa dessa tjänster på plats under den tidigare inflyttningstiden respektive utökade utflyttningstiden.

  - Inget av ditt material får förvaras i omkringliggande montrar eller i markerade transportgångar.

  - Stockholmsmässan kan inte garantera att dina beställda produkter och tjänster levereras under den utökade in- respektive utflyttningstiden, men vi gör vårt bästa för att uppfylla det.

  - Stockholmsmässans vakt- och hallansvarigas anvisningar måste följas. Utökade utflyttningstider debiteras per monter enligt prislista.

  Transport och lagring

  Godsadress

  Gods till ett event:

  - Stockholmsmässan

  - Godsmottagningen

  - ”Eventets namn”

  - ”Företag”

  - ”Monternummer alt. Konferensrum”

  - Parkeringsvägen 10

  - 125 30 Älvsjö (Stockholm)

  Lagring

  Stockholmsmässan har begränsade lagringsutrymmen. Vi debiterar lagringskostnad för gods som anländer före officiell inflytt eller hämtas efter officiell utflytt. Om du lämnar kvar gods efter officiell utflytt lagrar vi det på din bekostnad. Omärkt gods som inte kan identifieras kasseras.

  Lagring av emballage

  Stockholmsmässan kan hjälpa dig att lagra era tomemballage under eventet, vilket debiteras enligt gällande prislista. Emballaget måste vara tömt och uppmärkt senast kl. 16 på den sista inflyttningsdagen. Märk emballaget med Stockholmsmässans dekaler, som finns att hämta hos godsmottagningen och Servicecenter. Ställ emballaget så att det enkelt kan hämtas med truck. Lagring av emballage kan inte förbeställas och du har inte åtkomst till ditt tomemballage under pågående event.

  Tidsboka lastning och lossning

  Om du inte har förbokat eller bokar lastning/lossning senare än fyra dagar innan ankomst av godset alternativt missar bokad tid utgår ett prispåslag om 50% på ordinarie pris. Meddela din bokade tid i god tid till ditt transportbolag eller monterbyggare. Vid tidsbokning debiteras tidspassningsavgift. Avgift utgår även vid Startpaket, där kostnad för lossning och lastning annars ingår. Du bokar enkelt lastning/lossning via Utställarportalen eller via Eventservicekatalogen.

  Tullinformation

  Läs mer på Tullverkets hemsida: https://www.tullverket.se

  Mat och dryck

  På Stockholmsmässan är det Mässrestauranger AB som är samarbetspartner för all mat och dryck.

  Alkohol på arrangemanget

  Mässrestauranger AB har utskänkningstillstånd för samtliga Stockholmsmässans restauranger, hallar och kongressavdelningar. Det innebär att du som utställare måste gå via Mässrestauranger om du vill bjuda på öl, vin eller sprit i din monter. Om alkoholen tar slut går det bra att beställa mer och få snabb leverans. Det är inte tillåtet att servera alkohol före kl. 11, eller till personer under 18 år. Särskilt alkoholtillstånd krävs om du planerar servering efter eventets stängning. Under inflytt och utflytt är det förbjudet att förtära alkohol i lokalerna.

  Beställ catering i god tid

  Tänk på att boka mat minst fem dagar i förväg hos Mässrestauranger AB för att vara säker på leverans i tid. Sortimentet för expressbeställningar är begränsat. Har du speciella önskemål är du välkommen att kontakta Mässrestauranger. Om du ska hyra kaffemaskin eller annan maskin bör detta bokas tre veckor innan.

  Måltidskuponger för utställare

  Lunchkuponger finns i olika valörer och säljs i häften om 10 st. Du kan använda kupongerna i alla Stockholmsmässans restauranger och serveringar. Kupongerna kan köpas på plats mot kontokort i utställarmatsalen eller i Flavour Bar på entrétorget. Om du vill köpa kupongerna mot faktura behöver Mässrestauranger din fakturaadress, leveransadress, ert organisationsnummer samt namn på den som ska hämta ut kupongerna. Beställningen måste göras minst fem dagar före eventet och kuponghäftena skickas till dig med rekommenderat brev. Portoavgift samt en administrativ avgift tillkommer.

  Avfall

  Hållbar källsortering/avfallshantering

  Stockholmsmässan står för en hållbar avfallshantering. Vi arbetar med källsortering/avfallssortering för återvinning tillsammans med vår leverantör EF Miljöstäd. Släng och sortera ditt avfall i miljöstationerna i hallarna och på lastgårdarna. Där finns behållare för färgrester, lampor, lysrör, batterier, elektronik, oljor med mera. Om du lämnar material i montern eller eventhallen efter officiell utflyttningsdag klassas det som avfall som Stockholmsmässan äger bortföra och kassera på din bekostnad. Din monter och eventhallen ska lämnas i samma skick som när de togs i bruk.

  Stora avfallsmängder

  Har du stora avfallsmängder, kontakta Eventservice eller besök Servicecenter under pågående event, så kan vi hjälpa dig att beställa bortforsling av avfallet. Du kan underlätta hanteringen av stora mängder träavfall genom att lägga det på en pall och märka det med ”skräp”. Detta medför ingen extra debitering.

  Matavfall

  Om du som utställare ska bjuda på mat kan du genom Eventservice beställa ett speciellt kärl för matavfall som ställs väl märkt utanför din monter. Kärlet töms varje dag. Dagtid kan du tömma kärlet i miljöstationerna på lastgårdarna.

  Vår hållbarhetspolicy

  Stockholmsmässan tar ut en miljöavgift av utställare i enlighet med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Stockholmsmässans hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden, Sustainable Community, Sustainable Environment och Sustainable Innovation. Vår hållbarhetspolicy ska vara vägledande för våra leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Läs den här!

   

   

   

 • Försäkringsvillkor Stockholmsmässans gruppförsäkring för utställare

  Ett enkelt och mycket förmånligt försäkringsskydd som täcker hela ditt mässdeltagande.

  Stockholmsmässans gruppförsäkring för utställare (Försäkringen) regleras av ett gruppavtal mellan Stockholmsmässan AB (SM) och Länsförsäkringar AB (LF), om försäkring för näringsidkare som ingår avtal om hyra av utställningsyta hos SM för ett givet event. Utöver nedan försäkringsvillkor gäller vad som avtalats i gruppavtalet.

  I Försäkringen ingår följande moment:

  1. Försäkring för egendom under utställning och transport
  2. Tjänstereseförsäkring
  3. Gemensamma bestämmelser

  A. ”FÖRSÄKRING FÖR EGENDOM UNDER UTSTÄLLNING OCH TRANSPORT”

  A 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

  Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till försäkrat utställningsföremål samt för försäkringstagaren avseende av denne hyrt eller lånat utställningsmaterial för vilket han står risken.

  Försäkringen gäller även för registrerade samutställare, repre­senterade företag samt annan ägare av försäkrat utställnings­föremål då de inte kan få ersättning genom annan försäkring.

  För försäkrade enligt A.1 andra stycket gäller att ersättning ur Försäkringen endast   lämnas om ersättning inte kan lämnas genom annan försäkring.

  A 2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

  Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit i kraft. Försäkringen aktiveras i samband med att Anmälningsavgiften/Startpaketet, där försäkringen ingår, betalats. Eventuellt utökat försäkringsbelopp måste även ha beställts av SM innan transport av den försäkrade egendomen påbörjas från avreseadressen och senast tre (3) veckor innan eventets startdatum.

  Försäkringen gäller enligt följande:

  • Börjar gälla då den försäkrade transporten lämnar förvaringslokalen eller upplagsplatsen för direkttransport till SMs lokaler.
  • Fortsätter under normal transport till SM samt därmed sammanhängande lossning vid ankomst till SM;
  • Fortsätter under genomförande av det event försäkringen avser och uppehåll i samband därmed;
  • Fortsätter under normal återtransport utan oskäligt uppehåll till slutdestination;
  • Försäkringen upphör automatiskt vid den av följande tidpunkter som först inträffar:
  • Utställningsföremålet har införts på den avsedda förvaringsplatsen på slutdestinationen eller
  • Utställningsföremålet har mottagits av den försäkrade på annan ort eller
  • Den försäkrade har disponerat över utställningsföremålet på annat sätt eller 30 dagar har förflutit från det utställningen avslutades.

  A 4. FÖRSÄKRINGSBELOPP

  Försäkringen gäller upp till det försäkringsbelopp motsvarande 225 000 kr. Höjning av försäkringsbeloppet kan tecknas inom ramen för vad som gäller enligt A 2 första stycket, mot en tilläggspremie motsvarande 0,4% av det överstigande försäkringsbeloppet.

  A 5. FÖRSÄKRINGSFORM

  Försäkringen gäller som förstariskförsäkring innebärande att ersättning lämnas med dagsvärdet upp till det avtalade försäkringsbeloppet.

  A 6. SJÄLVRISK

  Självrisken är SEK 1 000 per skade-/stöldtillfälle. Vid inbrott i och stöld ur fordon/släp är självrisken 20 % av skade-beloppet dock lägst SEK 5 000.

  A 7. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

  Försäkringen gäller för utställningsföremål och utställningsmaterial avsedda för visst, i försäkringen angivet event samt hjälpmedel avsedda att användas vid eventet (försäkrad egendom).

  Under utställning

  Försäkringen gäller för skada på eller förlust av försäkrad egendom orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

  Under transport

  Försäkringen gäller för skada på eller förlust av försäkrad egendom orsakad av plötslig och oförutsedd händelse samt kostnader i gemensamt haveri.

  Extrakostnader

  Utöver angivet försäkrat belopp ersätts direkta kostnader på grund av ersättningsbar skada, upp till 10 % av skadebeloppet.

  Emballage

  Skador på emballage som i oskadat skick skulle ha återanvänts ersätts.

  Förlust av egendom

  Förlust av egendom ersätts endast om egendomen inte kommit tillrätta inom 60 dagar från den dag förlusten anmälts till LF.

   

  A 8. VAD FÖRSÄKRINGEN INTE GÄLLER FÖR

  • Skada som uppkommer i samband med transport efter avslutat event eller av under eventet försålt gods till av köparen anvisad slutdestination.
  • Kostnad för transport till eller från eventet av annat än det försäkrade utställningsföremålet
  • Fordon som inte är utställningsföremål
  • Skada som:
   • är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering
   • som består i självförstörelse, t ex självsprickor, vittring, form. eller strukturförändring såsom förgasning, färg eller luktförändring
   • har sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade eller hans arbetsledning borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa
   • oorsakats av handlande eller underlåtenhet som – med hänsyn till omständigheterna – inneburit betydande risk för skadans uppkomst
  • Skada, förlust eller kostnad som orsakas av:
   • Nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning eller liknande, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning, avsättning eller annan försämring såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande,
   • Normalt handhavande och bruk av föremålet
   • Utställningsföremålets egen beskaffenhet
   • Klimatbetingad temperaturpåverkan
   • Skada p.g.a. driftavbrott i kyl- eller värmeanläggning
   • Tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlorad handelsvinst, förlust av marknad eller annan indirekt skada
   • Skada på eller förlust av levande djur
   • Kostnad för borttransport och destruktion av skadat föremål
   • Krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp
   • Atomkärnprocess

  A 9. AKTSAMHETSKRAV

  Utöver de generella aktsamhetskraven i C.5 gäller följande:

  • Försäkrad egendom får inte förvaras tillsammans med tomemballage
  • Försäkrad egendom skall ha emballerats, packats, stuvats på ett för transporten ändamålsenligt sätt
  • Försäkrad egendom skall skyddas mot normala väderleksförhållanden
  • Monter får inte lämnas obevakad under eventets öppethållandetid.
  • Den försäkrade eller dennes anställda skall ta hand om försäkrad egendom med aktsamhet och omsorg.
  • Försäkrad egendom skall förvaras och handhas med omsorg så att den inte utsätts för betydande risk att skadas eller förloras. Hur högt aktsamhetskravet ställs beror bland annat på egendomens art och värde.
   

  Har aktsamhetskraven inte uppfyllts nedsätts ersättningen i enlighet med vad som gäller enligt försäkringsavtalslagen 8 kap 12 §. I vissa fall kan ersättningen helt bortfalla.

  B. TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

  För Tjänstereseförsäkringen gäller vad som framgår av de särskilda försäkringsvillkoren ”Tjänstereseförsäkring, V 623 A SM”. Om inte annat anges gäller C. Gemensamma bestämmelser även för Tjänstereseförsäkringen.

  C. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

  Bestämmelserna i C gäller samtliga i Försäkringen ingående moment om inte annat framgår av respektive moment.

  C.1 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

  Försäkringen gäller inom EU/EFTA. För försäkringstagare med hemvist utanför EU/EFTA gäller försäkringens moment A dock endast inom mässområdet.

  C.2 FÖRSÄKRINGSTIDEN OCH FÖRNYELSE AV FÖRSÄKRINGEN

  Försäkringen är ikraft under den tid som framgår av försäkringsvillkoren för respektive försäkringsmoment och upphör automatiskt vid försäkringstidens utgång. Försäkringen kan inte förnyas.

  Tiden för försäkringsgivarens ansvarighet framgår av respektive moment i försäkringen. Försäkringstagaren kan inte säga upp försäkringen i förtid.

  Avbokas det event försäkringen tecknats för innan betalningsansvar gentemot SM uppkommit, upphör dock försäkringen automatiskt vid samma tidpunkt som avbokning sker.

  C.3 PREMIEBETALNING

  Eventuell tilläggspremie skall betalas vid anfordran efter fakturering av SM.

  C.4 EFTERSKYDD OCH FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING

  För denna försäkring gäller inte rätt till efterskydd eller fortsättningsförsäkring.

  C.5 GENERELLA AKTSAMHETSKRAV

  SM:s Generella regler och Allmänna villkor för event, samt i förekommande fall specifika instruktioner avseende visst event, skall följas. Med detta avses de regler och villkor som framgår av den information försäkringstagaren erhållit vid bokning eller som återfinns på SM:s hemsida eller i skriftligt informationsmaterial tillgängligt för försäkringstagaren i samband med bokning av event eller som han erhållit därefter.

   

  C.6 ANMÄLAN OM SKADA

  Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt. Dessutom ska den försäkrade vid skadegörelse, stöld, inbrott, överfall eller annat brott snarast göra polisanmälan.

  Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på anmodan lämna förteckning över försäkrad egendom – skadad och oskadad – med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan. Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som står till buds och genom att tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma försäkringsgivarens ersättningsskyldighet och ersättningens storlek. Kostnader för framställande av ersättningskrav ersätts inte.

  C.7 RÄDDNINGSPLIKT

  Det åvilar den försäkrade att:

  Avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående

  Begränsa skada som redan inträffat

  Snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom

  Förorsakar räddningsplikten förhöjda kostnader ersätts dessa inom ramen för angivet maximalt försäkringsbelopp om de med hänsyn till omständigheterna varit skäliga. Det åvilar försäkringstagaren att tillvarata sina och försäkringsgivarens rättigheter mot transportör eller annan skadevållare.

  C.8 SKADEERSÄTTNINGSREGLER

  Skada på egendom värderas till skillnaden mellan egendomens dagsvärde omedelbart före och efter skadan.

  Det åligger den försäkrade att styrka att skada/stöld har inträffat samt även styrka värdet av den skadade eller förlorade egendomen. Om skadad egendom bedöms kunna repareras ska den försäkrade invänta anvisningar från försäkringsgivaren innan reparation påbörjas.

  Ersättning för skadad egendom kan dock aldrig bli högre än egendomens värde omedelbart före skadans inträffande. Försäkringsgivaren äger alltid rätt att företa besiktning av den skadade egendomen och att besluta om skadat föremål skall repareras, återanskaffas eller om ersättning skall lämnas kontant.

  C.9 ERSÄTTNINGSANSPRÅK

  Ersättningsanspråk ska framställas till försäkringsgivaren snarast efter det att skadan inträffat och senast ett år det att den försäkrade fått kännedom om skadan. Den försäkrade anses ha fått kännedom om skadan senast vid försäkringstidens utgång. Framställs anspråket senare är LF fritt från ansvar.

  C.10 DRÖJSMÅLSRÄNTA

  Rätt till dröjsmålsränta avseende utbetalning av försäkringsersättning föreligger endast då räntebeloppet överstiger 1 % av vid utbetalningstillfället gällande prisbasbelopp.

   

  C.11 PRESKRIPTION

  Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan mot LF inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant försäkringsskydd inträdde. Annars går rätten till ersättning förlorad.

  Om anspråk har framställts till LF inom ett år är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att LF har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket eller, om LF skriftligen förelagt en försäkrad att väcka talan är denna frist minst ett år från det att den försäkrade fick del av föreläggandet.

  Rättsskyddsförsäkring (avser avsnitt B. Tjänstereseförsäkring)

  Vid tvist enligt rättsskyddsförsäkring anses försäkrad ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande när ombud anlitats i tvist.

  C.12 IDENTIFIKATION

  Med den försäkrades handlande likställs handlande av den försäkrades anställda eller uppdragstagare samt handlande av personer som under eventet fullgör uppgifter i försäkrad monter för den försäkrades räkning. Med försäkrad avses här den som försäkringen enligt respektive moment gäller för.

  C.13 DUBBELFÖRSÄKRING

  Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i försäkringsavtalslagen.

  C.14 ÅTERKRAV

  I den mån LF har betalat ersättning övertar LF den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. Återkravsrätten omfattar dock inte invaliditets- och dödsfallsersättning ur C. Tjänstereseförsäkring.

  C.15. ALLMÄNNA UNDANTAG

  01. Grov vårdslöshet och uppsåt

  LF är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada som denne orsakat genom grov vårdslöshet eller till någon del orsakat med uppsåt.

  02. Krig

  Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp. Detsamma gäller för skador som har samband med händelser och oroligheter i länder eller områden dit Utrikesdepartementet avråder från att resa.

  Har skada genom krig eller andra här nämnda oroligheter inträffat utanför Sverige gäller försäkringen, utom för C. Tjänstereseförsäkring avsnitt P5.01 Överfallsförsäkring, om skadan inträffat inom 3 månader räknat från oroligheternas utbrott och om den försäkrade vistades i det drabbade området vid utbrottet. En annan förutsättning är att den försäkrade inte deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller dylikt.

  03. Atomkärnprocess

  Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess exempelvis kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.

  04. Terroristattack

  Försäkringen gäller inte för skada

  som innebär att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av att sådan skada som försäkringen gäller för och som inträffat hos leverantör eller kund med vilken försäkringstagaren har gällande kontrakt

  som orsakas av biologisk eller kemisk kontamination

  om skadans uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med terroristattack.

  05. Sanktionsbegränsning och undantagsklausul

  Om LF kan komma att exponeras för någon sanktion, förbud eller inskränkning under en resolution från FN eller handels- eller ekonomiska sektioner, lagar eller föreskrifter från EU, Storbritannien, Nordirland eller USA, gäller inte försäkringen för skada, förmån eller annan ersättning.

  0.6 Force majeure

  LF är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.

  C.16 Behandling av personuppgifter

  LF behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen

  ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall Transportavdelningen på LF.

  Vid obligatorisk gruppförsäkring ansvarar gruppföreträdaren för att gruppmedlemmarna får informationen ”Behandling av personuppgifter”.

  C.17 GEMENSAMT SKADEANMÄLNNGSREGISTER (GSR)

  LF äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. Registret används endast i samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma skadeanmälningsregistret är GSR AB. Dessutom kan LF komma att lämna uppgifter till Larmtjänst AB för utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom.

  C.18 LAGAR

  Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta försäkringsavtal eller frågor med anknytning till avtalsförhållandet ska avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

   

   

   

 • Stockholmsmässans gruppförsäkring för utställare

  Ett enkelt och mycket förmånligt försäkringsskydd som täcker hela ditt mässdeltagande.

  Tillsammans med Länsförsäkringar SAK AB har vi tecknat en gruppförsäkring för våra utställare. Gruppförsäkringen täcker upp till 225 000 kr i försäkringsvärde, men du kan höja ditt eget försäkringsvärde mot en tilläggskostnad motsvarande 0,4% av det överstigande försäkringsvärdet. Meddela oss bara via e-post till eventservice@stockholmsmassan.se

  Gruppförsäkringen gäller inom hela EU/EFTA. För utställare utanför EU/EFTA gäller försäkringsskyddet endast inom mässområdet. Gruppförsäkringen omfattar följande:

  - Ditt gods är helförsäkrat under transport till och från mässan inklusive lastning och lossning.
  - Ditt gods är helförsäkrat på mässan i samband med utställningen inklusive upp- och nedpackning.
  - Skydd för personligt resgods samt för kostnader vid sjukdom och olycksfall.
  - Självrisken är 1 000 kr per skade- och stöldtillfälle.
  - Vid inbrott i och stöld ur egna fordon eller släp är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock lägst 5 000kr. Extrakostnader på grund av skada ingår upp till 10 % av försäkringsvärdet.
  - Om du drabbas av skadeståndskrav för en sak eller personskada är du skyddad av en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar du har enligt skadeståndslagen.
  - Försäkringen gäller för utställare, registrerade samutställare och representerade företag i montern.

  Varför är det viktigt att du är rätt försäkrad?

  Transporter till och från ditt deltagande på Stockholmsmässan:
  · Om ditt gods transporteras med en fristående transportör är godset normalt sett inte försäkrat om det skadas under transporten.
  · Om ditt gods skadas under transport med fristående transportör och om transportören är skyldig till skadan är ersättningen oftast begränsad till 150 kronor per kilo inom Sverige. Om transportören inte anser sig skyldig till skadan utgår normalt sett ingen ersättning.
  · Om ditt gods transporteras med eget fordon och skadas gäller inte bilens försäkring för det skadade godset.
  · Ditt gods kan råka försvinna eller stjälas under transporten.

  Under ditt mässdeltagande på Stockholmsmässan:
  · Om material som du hyrt av Stockholmsmässan skadas är du enligt hyresavtalet ersättningsskyldig för den inträffade skadan.
  · Ditt gods kan skadas, stjälas eller försvinna under utställningstiden.

  Stockholmsmässans gruppförsäkring för utställare ger dig ett bra skydd och fungerar som ett bra komplement till din företagsförsäkring.

 • Dataskydd

  Stockholmsmässan hanterar personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen. Mer information om vår personuppgiftsbehandling. Vårt dataskyddsarbete »

 • Stockholmsmässans cookiepolicy

  När du besöker Stockholmsmässans webbplatser från din dator, mobiltelefon eller surfplatta, så lagrar vi data lokalt, som cookies/kakor, spårningsanrop eller liknande tekniker, för att säkerställa att du som användare får en så bra upplevelse som möjligt. I den här policyn kallar vi alla dessa typer av tekniker för "cookies". Här kan du läsa mer om vad detta innebär och vad informationen används till.

  Olika typer av cookies
  Cookies används för att förbättra funktionen i våra webbplatser och ger oss statistik om användandet av webbplatsen. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Vår dataskyddspolicy gäller för behandling av de data som vi samlar in via cookies.

  Cookies kan vara av fyra olika typer:

  1. Lokal
  Den sparar en fil permanent på din enhet, till dess att du själv väljer att radera den. Den lagrar tidigare besök samt vilken webbläsare som används. Denna cookie ger webbplatsen bättre funktionalitet.

  2. Session
  Den sparas temporärt på din enhet och används bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbplats. Sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare.

  3. Statistik
  Den lagras på din enhet för att vi ska veta hur många besökare våra olika webbplatser har. Data från statistikcookies lagras i upp till 10 år.

  4. Konvertering
  Med den mäter vi effekten av våra annonser, via rapporter om vilka åtgärder du som användare utför efter att ha sett annonserna. Cookien läggs i webbkoden på webbplatsens köp- eller registreringssidor. Därefter kan vi följa de åtgärder du utför efter att du klickat på annonserna, och på så sätt mäta effekten av vår annonsering på till exempel Facebook, AdWords eller LinkedIn.

  Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av våra webbplatser vidarebefordras till och lagras av Stockholmsmässan.
    
  Analysverktyg
  Stockholmsmässan använder webbplats- och applikationsanalystjänster som erbjuds av Tredje part. De använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om webbplats- eller applikationsanvändning och för att rapportera trender, utan att identifiera individuella besökare. Tredje part som tillhandahåller dessa tjänster till oss kan även samla in information om din användning av Tredje parts webbplatser som exempelvis Facebook och YouTube.

  Acceptera eller vägra cookies
  Du kan själv välja att acceptera cookies eller inte när du besöker våra webbplatser. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem, eller ger dig ett val att acceptera dem eller inte. Om du väljer att inte acceptera cookies så kan Stockholmsmässan inte garantera att webbplatserna fungerar som avsett.

  Så förhindrar du att cookies lagras
  Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.

  Hantering av cookies
  Du kan själv göra inställningar i dina enheter, radera cookies och andra identifierare samt ändra hur lokal information får lagras. Se supportinformation i respektive webbläsare, Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox mm. Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst. Detta kommer dock göra att dina personliga inställningar försvinner.

  Mer information
  Vill du veta mer om cookies och vad du kan tänka på och göra som användare av internet finns mer information från Post- och telestyrelsen på 
  www.pts.se.

  Kontakt
  Om du har frågor eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta oss, vänligen se nedanstående kontaktuppgifter:

  Stockholmsmässan AB
  Att: Dataskydd
  125 80 Stockholm
  privacy@stockholmsmassan.se